Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Meleklere İman
(27.02.2015)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَإِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِوَرُسُلِهِ

 

Aziz Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de, Her biri Allah´a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler..”

Aziz Müslümanlar!
Okunan ayetten de anlaşılacağı gibi meleklere iman yüce dinimizin iman esaslarından biridir. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah´a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nurani varlıklardır. Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı Kerim kitabımız Kur´an ve sahih hadislerdir. Buna göre melekleri diğer varlıklardan ayıran bir takım özellikler vardır. Melekler nurdan yaratılmıştır. Yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi fiil ve özelliği olmayan nurani varlıklardır.  Melekler Allah´a isyan etmezler, Allah’ın emrinden çıkmazlar, asla günah işlemezler, hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar.  Melekler, son derece süratli, güçlü ve kuvvetlidirler.  Melekler Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekil ve kılıklara girebilirler.

Aziz Kardeşlerim!
Ayet ve hadislerde sayıları hakkında bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan melekler daima Allah´a ibadet ve taatle meşguldürler. Onların görevleri arasında Peygamber´e salât ve selam getirme, müminler için dua ve istiğfarda bulunmak da vardır.  Cebrail (a.s), dört büyük melekten biridir ve Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir.  Mikail (a.s), rızık ve rahmet meleğidir. Ölüm meleği Azrail (a.s)  insanların ruhunu kabzeder. İsrafil (a.s) ise kıyamet vuku bulacağı ve insanların tekrar dirileceği zaman Sur´a üflemekle görevli melektir.
       
Yine bazı meleklerin görevi, insanları korumak, onlara hayrı ve iyiliği ilham etme   namazda Fatiha okununca “âmin” demek, Kur´an, ilim ve zikir meclislerini ziyaret etmektir.  Diğer taraftan insanların iyi ve kötü bütün amellerini yazmakla görevlendirilmiş Kiramen Katibin melekleri de vardır.

Kabir âleminde de insanları Münker ve Nekir melekleri karşılayacaktır. Bu iki melek kabirde ölülere, “Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?” diye sorular soracaklardır.  Kiramen Katibin meleklerinin tuttuğu defterler mahkeme-i kübrada bizlere verilecek ve “Oku kitabını!” denilecek ve bugün hesap sorucu olarak nefsimizin yeteceği ifade edilecektir.

Değerli Müslümanlar!
Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkâr etmek anlamına gelir. Hâlbuki meleklere imanın dini yaşantımıza ve gündelik hayatımıza çok olumlu yansımaları olur. Melek inancı kişinin her an murakabe altında olduğu, her söz ve fiillerinin kayıt altına alındığı şuurunu kazandırır.   Böylece inanan kimse her zaman iyiliğe yönelir, kötüden ve kötülükten uzak durmaya gayret gösterir. Yüce Rabbimizin ifadesiyle: “ İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”


Ahmet BAYER
Fürth Mevlana Camii Din Görevlisi

[1] Bakara 2/285
[2] Enbiya 21/19-20; Zuhruf 43/19
[3] Nahl 16/50
[4] Fatır 35/1
[5] Nahl 16/50; Ahzab 33/56
[6] Şura 26/193-194
[7] Tirmizi,“Tefsir“,13
[8] Müslim,“Salat“,73,76, Zikir,25
[9] İnfitar, 82/10-12
[10] Tirmizi, „Cenaiz“,7
[11] İsra,17/13-14
[12] Kaf, 50/18

 

2015-02-27